Shopping Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti smartown s. r. o.

1.        Úvodné ustanovenia

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť smartown s. r. o. (ďalej len „Predávajúci“), na účely úpravy vzájomných práv a povinností Predávajúceho na jednej strane a fyzickej osoby – spotrebiteľa – na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru Kupujúcim ponúkaného na internetovej stránke www.smartwallpaint.sk prevádzkovanej Predávajúcim (ďalej len „Web stránka“).

1.2      Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) a ako také určujú časť obsahu Kúpnej zmluvy a to za podmienok obsiahnutých v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

1.3      Záväzkový vzťah založený Kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje Občianskym zákonníkom.

2.        Uzavretie Kúpnej zmluvy, predmet Kúpnej zmluvy

2.1      Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, kedy Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky zrelizovanej Kupujúcim na Web stránke (ďalej len „Potvrdenie“). Potvrdenie Predávajúci uskutoční informatívnym emailom zaslaným na emailovú adresu zadanú Kupujúcim v objednávke. Prílohou Potvrdenia je aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok.

Odoslaním objednávky Kupujúcim Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami v znení účinnom v momente odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať jej obsah a prípadne ju zmeniť.

2.2      Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu dodať tovar uvedený Predávajúcim v Potvrdení (ďalej len „Tovar“) a previesť na Kupujúceho k Tovaru vlastnícke právo a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za dodanie Tovaru a prevod vlastníckeho práva k Tovaru kúpnu cenu uvedenú v Potvrdení.

2.3      Kupujúci nadobúda od Predávajúceho Tovar do výlučného vlastníctva okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim; týmto okamihom prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare.

3.        Ceny tovarov, platobné podmienky

3.1      Všetky ceny tovarov uvedené na Web stránke sú aktuálne a platné. Ceny tovarov sú konečné, vrátane dane z pridanej hodnoty. Akciové ceny tovarov platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Cena dopravy je uvedená v osobitnom cenníku za dopravu a bude vždy osobitne uvedená v Potvrdení.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

3.2      Kupujúci je povinný platbu kúpnej ceny zrealizovať:

3.2.1   vopred pred dodaním Tovaru v lehote uvedenej v Potvrdení a to formou bankového prevodu na bankový účet uvedený v Potvrdení,

3.2.2   vopred pred dodaním Tovaru v lehote uvedenej v Potvrdení a to kreditnou kartou,

3.2.3   vopred pred dodaním Tovaru v lehote uvedenej v Potvrdení a to platbou cez internetové rozhranie banky, alebo

3.2.4   formou dobierky pri doručení Tovaru; hotovosť od Kupujúceho prevezme prepravca.

Kupujúci spôsob zaplatenia kúpnej ceny určuje v objednávke.

3.3      Ak v prípade úhrady kúpnej ceny spôsobom uvedeným v bode 3.2.1, 3.2.2 alebo 3.2.3 týchto všeobecných obchodných podmienok Kupujúci kúpnu cenu neuhradí riadne a včas v lehote uvedenej v Potvrdení, Kúpna zmluva v celom rozsahu zaniká a Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu dodať Tovar.

4.        Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1      Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, iná ako prepravca, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

4.2      Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať neúplnú alebo poškodenú zásielku. Pokiaľ takúto zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je povinný s prepravcom spísať škodový protokol. Kupujúci je povinný o neúplnej alebo poškodenej zásielke informovať Predávajúceho e-mailom na adresu: info@smartown.sk a súčasne bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu kópiu škodového protokolu spísaného s prepravcom.

 5.        Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1      Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci je povinný v uvedenej lehote doručiť Predávajúcemu písomné oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy ako aj Tovar zaslať na adresu sídla Predávajúceho.

5.2      Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.3      Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.4      Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, neotvorený, nepoškodený, čistý a v originálnom obale. Ak Kupujúci poruší povinnosť podľa predcházaujúcej vety, Predávajúci je oprávnený vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu poškodeniu Tovaru. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Tovar formou dobierky, resp. iným obdobným spôsobom, ktorý neumožňuje Predávajúcemu sa oboznámiť so stavom vráteného Tovaru pred tým, než Kupujúcemu vráti kúpnu cenu.

5.5      Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy bol Predávajúcemu doručený Tovar späť.

5.6      Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku Kupujúci znáša aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.7      Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s Tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, považujú sa tieto hodnoty ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho.

6.        Záručné podmienky

6.1      Faktúra vystavená Predávajúcim v súvislosti s Kúpnou zmluvou predstavuje doklad o záruke.

6.2      Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

6.3      Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou vadného Tovaru za nový Tovar, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný Tovar prevziať.

6.4      Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo Predávajúceho.

6.5      Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

6.5.1   mechanickým poškodením Tovaru,

6.5.2   používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo Predajcom alebo výrobcom určené,

6.5.3   nesprávnou alebo neodbornou inštaláciou Tovaru, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar (osobitne to platí pre náter Smart Wall Paint, a to tak pre jeho aplikáciu ako aj samotné používanie popisovateľnej plochy Smart Wall Paint),

6.5.4   nadmerným zaťažovaním Tovaru alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii prioženými k Tovaru alebo všeobecnými zásadami,

6.5.5   poškodenímTovaru prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

6.6      Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru na reklamáciu ak reklamovaný Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže ide o znečistenie obvyklé.

6.7      Ak Tovar (i) nemá akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, (ii) nemá Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, (iii) nemá prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, (iv) nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, (v) nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti alebo (vi) nezodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa Tovar obvykle používa, má Tovar vady (ďalej len „Vady“). V prípade Vád má Kupujúci právo, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Vady odstránil, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou. Ak ide o neodstrániteľné Vady, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť; to neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vytýkanej Vade vedel alebo Vadu sám spôsobil. Kupujúci má právo na výmenu chybného Tovaru alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy aj v prípade, že ide síce o odstrániteľné Vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie tej istej Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie tej istej Vady sa považuje, ak sa rovnaká Vada brániaca riadnemu užívaniu Tovaru, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom Vád sa rozumie, ak má Tovar súčasne aspoň tri Vady brániace jeho riadnemu užívaniu.

6.8      Právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie má Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne iný vhodný spôsob vybavenie reklamácie. Ak Kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.

6.9      V prípade poskytnutia zľavy z kúpnej ceny Tovaru nie je možné neskôr reklamovať Vadu Tovaru, pre ktorú bola už zľava z kúpnej ceny Tovaru poskytnutá.

6.10    Predávajúci je povinný Vadu posúdiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Tovaru potrebná k odbornému posúdeniu chyby, najmä doba, počas ktorej Vadu posudzuje výrobca Tovaru. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Túto lehotu je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť na základe dohody zmluvných strán. Ak Predávajúci Vadu neodstráni v zákonnej lehote, resp. v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, vzniká Kupujúcemu nárok ako keby išlo o neodstrániteľnú Vadu Tovaru.

6.11    Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením dátumu uplatnenia rekladámcie, opisu vytýkanej Vady a požadovaným spôsobom vybavenia reklamácie; Predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie zašle Kupujúcemu emailom bezprostredne po prijatí reklamácie.

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie s uvedením dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o skutočnení opravy, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.12    Kupujúci má právo na úhradu účelných a nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného Tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za Vady.

6.13    Predávajúci upovedomí Kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, sms správou alebo e-mailom uvedeným v objednávke.

7.        Bezpečnosť a ochrana informácií

7.1      Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia Kúpnej zmluvy a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby Kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu Kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely Predávajúceho ako aj na ich postúpenie tretej osobe, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním osobných údajov zaslaným na adresu Predávajúceho; za písomnú formu sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na Web stránke. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

8.        Záverečné ustanovenia

8.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.09.2014.

8.2      Predávajúci má právo všeobecné obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

0
Váš košík
  • No products in the cart.